วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556

บัณฑิตย์ อวดนโยบายปี '56 "ปีแห่งการเพิ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน"


บัณฑิตย์ อวดนโยบายปี '56 "ปีแห่งการเพิ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน"
           ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) กล่าวถึงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ว่า ปีนี้ทาง สช. ได้ประกาศนโยบาย "ปีการศึกษา 2556 ปีแห่งการเพิ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน" โดยกำหนดเป้าหมาย 8 ด้าน ดังนี้
          (1) คุณภาพการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  นักเรียนชั้น ป.4 ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้
          (2) คุณภาพการสอนวิชาภาษาไทย นักเรียนชั้น ป. 3 ต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง
          (3) คุณภาพการสอนวิชาคณิตศาสตร์  นักเรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
          (4) คุณภาพ กระบวนการคิด  โรงเรียนต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนให้มีกระบวนการคิดได้อย่างถูก ต้องและสร้างสรรค์  โดยการนำนวัตกรรมการสอนที่เหมาะสมมาปรับใช้
          (5) คุณภาพทักษะชีวิต  โรงเรียนต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียน ด้วยการบูรณาการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์
          (6) คุณภาพโรงเรียนอาชีวศึกษานักเรียนที่จบการศึกษาต้องมีงานทำ
          (7) คุณภาพโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนต้องได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานสากล
          (8) คุณภาพโรงเรียนนอกระบบ โรงเรียนต้องมีการจัดทำระบบการประกันคุณภาพภายใน
          ทั้งนี้ก็เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและเพื่อเป็นการรองรับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งเรื่องภาษาถือเป็นเรื่องสำคัญและการที่ไทยจะเป็น ศูนย์กลางการศึกษานั้นการพัฒนาเรื่องการศึกษาถือเป็นสิ่งที่ทาง สช. ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และโรงเรียนเอกชนที่ดีและมีคุณภาพหลายโรง ก็สามารถใช้เป็นโรงเรียนต้นแบบให้แก่โรงเรียนอื่นๆได้ เช่น โรงเรียนอนุบาลสุธีธร โรงเรียนดรุณสิกขาลัย หรือโรงเรียนสัตยาไสย ที่เนวิชาการและการสอนเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันควบคู่ไปด้วย

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น